Widgets

22 Ιουνίου 1824: Σαν σήμερα το ολοκαύτωμα του Παλαιοκάστρου Ψαρών!


Ὁ Γεώργιος Κομνηνός, Ἕλλην ἀπὸ τὰ Ψαῤῥά, ἦτο πρόξενος τῆς Ῥωσσίας στὴν Χώρα τῶν Ψαῤῥῶν. Ὅταν στὶς 21 Ἰουνίου (4 Ἰουλίου) τοῦ 1824 εἶδε τὰ γυναικόπαιδα νὰ σφαγιάζονται, ἄπὸ τοὺς Αἰγυπτίους καὶ τοὺς Ἀλβανοὺς τοῦ Χοσρέφ, ἄνοιξε τὶς πύλες τοῦ προξενείου καὶ ὅσους μποροῦσε τοὺς ἔβαλε μέσα.

Φόρεσε τὴν προξενική του στολή, ὕψωσε καὶ τὴν Ῥωσσικὴ σημαία καὶ προσπάθησε νὰ συνομιλήσῃ μὲ τοὺς εἰσβολεῖς. Ἔπεσε νεκρὸς ἀπὸ τὰ ἀλλεπάλληλα κτυπήματα. Ὅσα γυναικόπαιδα κατέφυγον στὸ προξενεῖο ἤ ἐσύρθησαν στὴν αἰχμαλωσία ἤ ἐσφαγιάσθησαν ἐντὸς τοῦ προξενείου.

Τέτοιες ἦταν οἱ συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν Χώρα τῶν Ψαῤῥῶν ὅταν ξημέρωσε ἡ 22α Ἰουνίου (5 Ἰουλίου) τοῦ 1824. Κάποια λιγοστὰ πλεούμενα, δίχως πηδάλιο καὶ κανόνια, κατάφεραν νὰ διαφύγουν μέσα στὴν νύκτα καὶ μαζύ τους νὰ σώσουν ἐλαχίστους ἐκ τῶν ἀμάχων. Ὅμως κι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διέφυγαν ἀρχικῶς, ἀρκετὰ ἦταν τὰ πλοιάρια ποὺ ἀνετράπησαν ἤ κατελήφθησαν.

Οἱ Ψαῤῥιανές, βλέποντας τὰ κομματιασμένα πτώματα νὰ καταλαμβάνουν ὅλην τὴν ἔκτασι ἀπὸ τὸν ὅρμο τοῦ Κανάλου ἔως τὴν Χώρα, ἀπεφάσισαν νὰ κλειστοῦν στὸ Παλαιόκαστρον καὶ νὰ πολεμήσουν. Μὲ ὅ,τι τοὺς ἀπέμεινε...Τὸ Παλαιόκαστρον δὲν ἦτο ἀκριβῶς κάστρο. Δύο ἐκκλησάκια ἦταν. Σιγὰ σιγὰ ὅμως, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἀγώνων, οἱ Ψαῤῥιανοὶ τὰ μετέτρεψαν σὲ μικρὸ φρούριο.

Ἡ πορεία τῶν ἀμάχων γιὰ τὸ Παλαιόκαστρον ἡρωϊκή!Γυναῖκες καὶ παιδιὰ στὸ κέντρο καὶ πέριξ τους, γιὰ προστασία τους, ἔφηβοι καὶ ἡλικιωμένοι.Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν, ἄν καὶ πίσω τους ἀκολουθοῦσαν μανιασμένοι οἱ ὀθωμανοί, κατάφερναν μὲ τὰ σώματά τους κυρίως, νὰ διαφυλάξουν, σὲ μεγάλον βαθμό, τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν ἀσφαλεστέρα πορεία τῶν ἀμάχων πρὸς τὸ Παλαιόκαστρον.Μόνον ἀπὸ τὶς περιγραφὲς τῶν διασωθέντων, μὲ τὸ πλοῖο τοῦ Ἀναγνώστου Τζώρτζη κυρίως, ἀλλὰ κι ἀπὸ ἀπελευθερωθεῖσες Ψαῤῥιανές, γνωρίζουμε πὼς ὅλο τὸ ὕψωμα τοῦ Παλαιοκάστρου, καθῶς καὶ ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Χώρα κι ἔως τὸν Κάναλο, εἶχε καταληφθῇ πλήρως ἀπὸ τὰ στίφη τοῦ Χοσρέφ, δίχως νὰ μένῃ κάπου κενὸς χῶρος.

Ὀγδονταπέντε Ψαῤῥιανοὶ καὶ σαρανταπέντε Θεσσαλομακεδόναι ὅλοι κι ὅλοι οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου. Μαζὺ μὲ περίπου εἴκοσι, ποὺ εἰσῆλθαν τὴν νύκτα, ὑπὸ τῶν ὁπλαρχηγῶν Ῥάδου καὶ Ἀγγέλου,ἐκατὸν πενήντα ὑπερασπιστὲς περίπου. Πῶς νά ἀντιμετωπίσουν τίς χιλιάδες τῶν λυσσασμένων γιά αἷμα καί γιά θάνατο ὀθωμανῶν; (Ὁ Νικόδημος ἀναφέρει πὼς οἱ ὀθωμανοὶ ξεπερνοῦσαν τὶς 28.000.)

Ἀποφασίζουν νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλα τὰ γυναικόπαιδα καὶ οἱ ἄμαχοι στὴν μεγάλη μπαρουταποθήκη κι ὁ Ἀντώνιος Βρατσάνος νὰ ἀνάψῃ τὴν φλόγα τὴν ὑστάτη στιγμή. Στὴν μικρὴ μπατουταποθήκη τὸ ἴδιο ἔργο ἀνέλαβε ὁ Σιδερῆς, ὁ ἀρχειοφύλαξ.Τὰ κανόνια τοῦ Χοσρὲφ κτυποῦσαν ἀδιάκοπα. Τὰ πλεούμενά του μετέφεραν διαρκῶς νέα τμήματα τοῦ στρατοῦ. Οἱ ἐπιθέσεις διεδέχοντο ἡ μία τὴν ἄλλην. Κι ὅσοι ἐκ τῶν ὀθωμανῶν δείλιαζαν, δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐπιστρέψουν διότι πίσω τους στεκόταν ὅλο τὸ σῶμα τῆς ὀπισθοφυλακῆς ποὺ τοὺς κτυποῦσε.

Ἀπὸ τὶς 7:00 τὸ πρωΐ, ἔως τὶς 18:00 τὸ ἀπόγευμα οἱ ἐπιθέσεις αὐξάνονται καὶ γίνονται ὅλο καὶ περισσότερο ὁρμητικές. Ὁ Χοσρὲφ ἤθελε νὰ κλείσῃ τὸ κεφάλαιον Ψα
ῥὰ φοβούμενος τὴν ἐμφάνισιν τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου. Περὶ τὶς 18:30 νέα ὁρμητικὴ ἐπίθεσις. Κάποιοι καταφέρνουν νὰ διαβοῦν τὸ τειχίον καὶ νὰ εἰσέλθουν. Μάχες πλέον σῶμα μὲ σῶμα. Μόλις ὁ Βρατσάνος ἀντιλαμβάνεται πὼς οἱ ὀθωμανοι εἰσῆλθαν ἀνάβει τὴν φωτιά... Τὸν ἀκολουθεῖ ἀμέσως κι ὁ Σιδερῆς.

Ἡ ἔκρηξις ὑπῆρξε καταστροφική.Ὅλοι οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ Παλαιοκάστρου ἔπεσαν νεκροί. Ἐλάχιστες γυναῖκες ποὺ διεσώθησαν ἐσύρθησαν στὰ σκλαβοπάζαρα καὶ μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς κατάφεραν, μετὰ ἀπὸ ἐξαγορά τους, νὰ ἐπιστρέψουν καὶ νὰ διηγηθοῦν τὶς περισσότερες λεπτομέρειες τοῦ ὁλοκαυτώματος.Τὶς ἴδιες ὅμως περιγραφὲς ἔχουμε κι ἀπὸ τὸν Ντὲ λὰ Γραβιέ, ποὺ κατέγραψε τὶς μαρτυρίες τοῦ πλοιάρχου Βιλλενέβ, καθῶς καὶ τῶν Γάλλων ἀξιωματικῶν.

Ἡ Χώρα τῶν Ψαῤῥῶν παρεδόθῃ στὶς φλόγες τὰ ξημερώματα τῆς 23ης Ἰουνίου. Ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ χιλιάδες κατοίκους, τέσσερις χιλιάδες ἐφονεύθησαν. 3.614 Ψαῤῥιανοί, βάσει δικῆς τους καταγραφῆς, διεσώθησαν, μὲ τὰ ἄνευ πηδαλίων πλοῖα τους.Ἀπὸ τὶς 25.000 τῶν προσφύγων, ποὺ κατέφυγαν στὸ νησί, οἱ 15.000 ἤ ἐσφάγησαν ἤ ἠχμαλωτίσθησαν.Ὁ Χοσρὲφ ἀπέδειξε πὼς ἤθελε νὰ ἀφανίσῃ τὰ Ψαῤῥά, ὄχι νὰ τὰ νικήσῃ ἁπλῶς. Δὲν ἐδίστασε νὰ θυσιάσῃ μόνον στὸ Παλαιόκαστρον δύο χιλιάδες στρατιῶτες του.Ὁ Βιλλιενέβ, ὁ πλοίαρχος τοῦ γαλλικοῦ πλοίου «Ἴσις», κατόπιν ὅλων τῶν προηγουμένων πράξεῶν του, περισυνέλεξε 152 Ψαῤῥιανοὺς κυρίως, ποὺ κρύβονταν σὲ διάφορα σημεῖα τῆς νήσου. Ὁ Κόκκινος μάλλιστα πιστεύει πὼς κακῶς τὸν κατηγοροῦν οἱ Ψαῤῥιανοὶ γιὰ συνεργασία μὲ τοὺς ὀθωμανούς.

Φιλονόη
Πληροφορίες ἐκ τοῦ Κωνσταντίνου Νικοδήμου, «ὑπόμνημα τῆς Νήσου Ψαῤῥῶν» καὶ τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου «ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις».

http://sanshmerafilonoi.gr/


Η καταστροφή των Ψαρών


Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλληκάρια

και στην κόμη στεφάνι φορεί

γινωμένο από λίγα χορτάρια

πούχαν μείνει στην έρημη γη.

Οι σελίδες δόξας που γέμισαν από τις τιτάνιες προσπάθειες των αγωνιστών της Εθνικής Παλιγγενεσίας είναι αστείρευτες και πλέκουν ένα μύθο γύρω από κάθε μάχη. Αισθήματα περηφάνιας και δέος καταλαμβάνουν όσους μελετούν τις πράξεις και τον Αγώνα αυτών που έθεσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της Πατρίδος. Πόσο μακρινές φαντάζουν οι πράξεις αυτοθυσίες στη σημερινή υλιστική εποχή. Πόσο παράταιρο θεωρούν κάποιοι το γεγονός ότι οι Πρόγονοί μας, παρά το φτωχό εξοπλισμό, την έλλειψη τροφίμων, τους λίγους άνδρες που σήκωσαν τα όπλα, δε λύγισαν, δεν παραδόθηκαν, δεν υποχώρησαν, αλλά προτίμησαν τη θυσία και την υστεροφημία, από την ντροπή και την παράδοση. Προτίμησαν να ζήσουν ελεύθεροι έστω και για λίγο, παρά να είναι ραγιάδες μια ολόκληρη ζωή.

Η επανάσταση του 1821 βρίσκει τους Ψαριανούς με περισσότερα από 300 καράβια, μικρού και μεγάλου εκτοπίσματος, που ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες κουβαλώντας πλούτη στο νησί τους. Επειδή στα ταξίδια τους ήταν υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν συχνά τους πειρατές, όπλισαν τα πλοία τους με πυροβόλα, τα οποία πολλές φορές βρέθηκαν στην ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι πολύ σύντομα απέκτησαν πείρα πολεμική και αναδείχτηκαν κατόπιν γενναίοι και έμπειροι θαλασσομάχοι.

Από το 1770 οι Ψαριανοί είχαν οπλίσει καταδρομικά πλοία. Μεγάλη υπήρξε η πολεμική τους δραστηριότητα στα προεπαναστατικά χρόνια. Πραγματοποιούσαν επιδρομές στα τουρκικά παράλια προξενώντας ανυπολόγιστες καταστροφές και εξασφαλίζοντας υλικά μέσα για τον καλύτερο εξοπλισμό τους και την αρτιότερη οχύρωση του νησιού. Ενώ όλη η Ελλάδα στέναζε κάτω από τον τουρκικό ζυγό, τα ψαριανά καράβια με τις ηρωικές επιχειρήσεις τους αποτελούσαν πρόβλημα για τον σουλτάνο και όταν έφτασε η μεγάλη στιγμή του ξεσηκωμού του γένους το ηρωικό νησί βρέθηκε από την αρχή στην πρωτοπορία του αγώνα. Από τη στιγμή αυτή οι Ψαριανοί πήραν ενεργό μέρος στην επανάσταση και τήρησαν τον όρκο τους μέχρι τέλους. Την πρώτη κιόλας μέρα αρχίζει η δράση κατά του εχθρού. 


Τώρα πια δεν περιορίζονται μόνο στις αιφνιδιαστικές καταδρομές με σκοπό τη λαφυραγώγηση και τρομοκράτηση των Τούρκων, αλλά επιχειρούν τολμηρότερα εγχειρήματα. Η κυριότερη αποστολή του ψαριανού στόλου ήταν η καταδίωξη και καταβύθιση κάθε τουρκικού πλοίου που θα τολμούσε να διαπλεύσει το Αιγαίο και η ματαίωση κάθε απόπειρας του σουλτάνου να μεταφέρει στρατεύματα με τα πλοία στην επαναστατημένη ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτή η συστηματική και αποτελεσματική επαγρύπνηση των Ψαριανών υπήρξε η σπουδαιότερη συμβολή στην επανάσταση του 1821.

Τα πυρπολικά, μικρά παλιά καράβια, στα οποία υπήρχαν εύφλεκτες ύλες αποτέλεσαν το φοβερότερο όπλο στα χέρια των Ψαριανών. Αυτά τοποθετούνταν στις πλευρές των εχθρικών πλοίων και αφού έβαζαν φωτιά στο πυρπολικό αυτή μεταφερόταν στο εχθρικό πλοίο και το μετέτρεπε σε στάχτη. Όταν το 1822 έγινε η τραγωδία της καταστροφής της Χίου από τον Καρά Αλή, καράβια από τα Ψαρά έσπευσαν αμέσως σε βοήθεια. Κατόρθωσαν να παραλάβουν αρκετούς κατοίκους του νησιού μεταφέροντάς τους στα Ψαρά , σε νησιά των Κυκλάδων και σε άλλα μέρη της Ελλάδας σώζοντάς τους από βέβαιη σφαγή.

Κατά το τέταρτο έτος της Επαναστάσεως και ενώ ο σουλτάνος Μαχμούτ δεν μπορούσε να καταστείλει τους επαναστατημένους Έλληνες, αναγκάστηκε να ζητήσει την συνδρομή του Μεχμέτ Αλή Πασά της Αιγύπτου. Το Μάρτιο του 1824 ο Μεχμέτ Αλή σπεύδει σε βοήθεια υπό τον όρο να του παραχωρηθεί η Κρήτη και η Κύπρος καθώς και να διορισθεί ο γιος του, Ιμπραήμ, διοικητής της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές δυνάμεις βρίσκονται σε σύγχυση και εμφυλιοπολεμικό κλίμα, με αποτέλεσμα να μην είναι ικανές να αντιμετωπίσουν αυτό που ερχόταν.

Ο Μεχμέτ Αλή θεωρούσε πως δεν καταστρεφόταν ο ελληνικός στόλος δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν και αποτελεσματικές χερσαίες επιχειρήσεις. Αποφασίσθηκε, λοιπόν, ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσεΐν να επιτεθεί στην Κάσο και ο αντίστοιχος τουρκικός υπό τον Χοσρέφ Πασά στα Ψαρά.

Ο Χοσρέφ είχε μάλιστα την εντολή από τον σουλτάνο να καταστρέψει ολοκληρωτικά τα Ψαρά, διότι δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στον ήδη δυσκίνητο τουρκικό στόλο.

Τα Ψαρά ήταν ένα μικρό νησί στα βορειοδυτικά της Χίου, με σπουδαία θαλασσινή παράδοση και ήταν αναγνωρισμένα ως η τρίτη ναυτική δύναμη της Ελλάδας, μετά την Ύδρα και τις Σπέτσες. Διέθεταν δε ονομαστούς πυρπολητές, όπως ο Παπανικολής, ο Κανάρης και ο Πιπίνος. Ο Χοσρέφ είχε εντολή από τον σουλτάνο να εξαφανίσει από προσώπου γης τα Ψαρά, που τόσα προβλήματα δημιουργούσαν στον δυσκίνητο τουρκικό στόλο.

Το πρωί της 20ης Ιουνίου ο τουρκικός στόλος απέπλευσε από το Σίγρι Μυτιλήνης με προορισμό τα Ψαρά. Αποτελείτο από 176 πλοία πολεμικά και φορτηγά και 12.000 τούρκους και τουρκαλβανούς. Η τουρκική αρμάδα έφθασε, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού το απόγευμα της ίδιας μέρας. Τη στιγμή εκείνη, άρχισε μία εκ των δραματικότερων μαχών του Αγώνα. Έπειτα από ισχυρό κανιοβολισμό, οι Τούρκοι πέτυχαν την απόβαση των αγημάτων τους. Το νησί υπερασπίζονταν 1.300 Ψαριανοί, 700 πάροικοι και λίγο περισσότεροι από 1000 μισθοφόρους από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Νικόλαος Λεμοντζής
Διαβάστε τη συνέχεια στο 4ο τεύχος του περιοδικού "Μαίανδρος" που κυκλοφορεί και μπορείτε προμηθευτείτε από το Εθνικιστικό Βιβλιοπωλείο και από τα κατά τόπους γραφεία της Χρυσής Αυγής.
http://www.xryshaygh.com/


ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 7866419767656783032

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item