Widgets

Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ 189612/4/1896 : Τὴν ἐπεισοδιακή ἄτυπη συμμετοχὴ τῆς πρώτης γυναίκας μαραθωνοδρόμου στοὺς πρώτους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τῶν Ἀθηνῶν, μαρτυροῦν ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἡ «Ἀκρόπολις», τὸ «Ἄστυ», ὁ «Νέος Ἀριστοφάνης» καὶ ἡ «Messager d’ Athènes».

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Γ. Σκιαδᾶς

Βρισκόμαστε στὴν Ἀθήνα τῶν πρώτων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καὶ ἔκπληκτη ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή ἀντιμετωπίζει μιὰ περίεργη, γιὰ τὴν ἐποχή ἐκείνη, αἴτηση συμμετοχῆς στὸν Μαραθώνιο Δρόμο. Εἶναι αὐτή τῆς Σταματίας ἤ Σταμάτας Ρεβίθη, τῆς ἀποκαλούμενης καὶ Μελπομένης, ἀπό τὴ Σύρο. Ὅπως τὴν περιγράφουν οἱ ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς, ἦταν πολὺ φτωχὴ, περίπου 30 χρόνων, ἄν καὶ φαινόταν μεγαλύτερη, ξανθὴ, ὀστεώδης, μὲ χαρακτηριστικὰ μεγάλα μάτια. Κατοικοῦσε στὸν Πειραιᾶ μαζὶ μὲ τὸ μικρὸ της παιδάκι, μόλις 17 μηνῶν, ἐνῷ τὰ Χριστούγεννα τοῦ περασμένου ἔτους εἶχε χάσει τὸ μεγάλο της παιδί, 7 ἐτῶν.

Καθημερινὰ ἡ Σταματία Ρεβίθη, κρατώντας τὸ μωρὸ στὴν ἀγκαλιά της, διήνυε τὴν ἀπόσταση Πειραιᾶς – Ἀθήνα μὲ τὰ πόδια, ψάχνοντας γιὰ κάποια περιστασιακὴ δουλειὰ καὶ ἀναζητώντας μιὰ καλύτερη τύχη.

Φαίνεται, λοιπὸν, πὼς σὲ μία ἀπό τὶς καθημερινὲς αὐτές διαδρομὲς ἕνας Ἀθηναῖος πεζοπόρος ποὺ τὴ συνάντησε, τῆς ἀνέφερε γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες καὶ τὴν πιὸ σημαντικὴ τους ἔκφανση, τὸν Μαραθώνιο Δρόμο, καὶ, ἴσως ἐμπαίζοντάς την, τῆς εἶπε πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀγωνιστῇ καὶ αὐτή.

Ἡ ἰδέα αὐτή ἔγινε μόνιμη καὶ βασανιστικὴ γιὰ τὴν Ρεβίθη, ποὺ δὲν δίστασε νὰ τὴν προωθήσῃ. Στὴν «Ἑστία» τῆς 23ης Μαρτίου τοῦ 1896, σημειώνεται: «…Ἡ δρομεύς κυρία Ρεβίθη, ἡ παράδοξος γυνὴ, ἡ διατρέξασα πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν τὸν Μαραθώνιο δρόμο χάριν δοκιμῆς, σκοπεύει νὰ συναγωνισθῇ μεθαύριον. Σήμερον ἦλθε εἰς τὰ γραφεῖα μας καὶ μᾶς εἶπεν ὅτι ἐάν τὴν ἐμποδίσουν τὰ ὑποδήματά της θὰ τὰ βγάλῃ καθ’ ὀδόν καὶ θὰ ἔλθῃ γυμνόπους…».

Μὲ τρόπο ἡ ἐπιτροπή τῶν Ἀγώνων τῆς ἀρνήθηκε τὴ συμμετοχὴ, μὲ τὸ δικαιολογητικὸ πὼς εἶχαν συμπληρωθεῖ οἱ θέσεις καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση πὼς θὰ μποροῦσε στὸ μέλλον νὰ ἀγωνισθῇ σὲ Μαραθώνιο μαζὶ μὲ ἄλλες ξένες καὶ κάποια Ἀμερικανίδα Μιστέαν, ποὺ θὰ ἐρχόταν στὴν Ἀθήνα μὲ αὐτόν τὸν σκοπὸ. Κάτι ποὺ τελικὰ δὲν ἔγινε. Ἡ πεισματάρα Σταματία, δὲν πτοήθηκε καθόλου καὶ τὶς παραμονὲς τοῦ ἀγῶνα βρίσκεται στὸν Μαραθῶνα, μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες δρομεῖς, ἀποφασισμένη νὰ τρέξῃ καὶ αὐτή.

«…Στὸ χάνι “Τὸ τρόπαιον τοῦ Μιλτιάδου” εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἑπτά δρομεῖς ποὺ θὰ ἔπαιρναν μέρος στὸν ἀγῶνα τὴν ἄλλη μέρα. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ἡ κυρᾶ Σταμάτα Ρεβίθη, ποὺ εἶχε ἔλθει μὲ σοῦστα καὶ εἶχε κατασκηνώσει στὸν τόπο ἐκκινήσεως. Ἦταν ἡ “γνωστότατη μαραθωνοδρόμος”, ποὺ ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι ζήτησαν νὰ δοῦν καὶ νὰ συζητήσουν μαζί της. Τὴν φιλοξένησε ὁ δήμαρχος τοῦ χωριοῦ, κ. Κουτσογιαννόπουλος…».

Τὸ ἐπόμενο πρωϊνὸ ἡ Σταματία θὰ ζητήσῃ ἀπό τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ νὰ τῆς διαβάσῃ μιὰ εὐχή γιὰ να τρέξῃ γρήγορα τὴν διαδρομή. Ὅμως, οἱ εὐχές θὰ δίνονταν μόνο στοὺς ἐπισήμους ἀθλητές. Λίγο ἀργότερα ἡ Σταματία θὰ ἀκούσῃ τὴν ἀμετάκλητη ἀπόφαση τῆς ἐπιτροπής ποὺ τῆς ἀρνεῖται ἀκόμα καὶ ἀνεπίσημα νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν ὁμάδα τῶν ἀθλητῶν. Καὶ πάλι ὅμως δὲν πτοεῖται.

Τὴν ἐπομένη τοῦ θριάμβου τοῦ Σπύρου Λούη θὰ βρεθῇ ξανὰ στὴν γραμμὴ ἐκκινήσεως τοῦ Μαραθῶνα. Ἔχει πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ τρέξῃ τὴν διαδρομὴ μόνη. Πρὶν ξεκινήσει, ὁ δάσκαλος, ὁ εἰρηνοδίκης καὶ ὁ δήμαρχος τοῦ χωριοῦ συντάσσουν ἕνα μικρὸ πρακτικὸ πιστοποιώντας τὴν ὧρα ἐκκινήσεως. Ἡ Σταματία θὰ φτάσῃ κατάκοπη στὴν Ἀθήνα, ὅπου καὶ θὰ συναντήσῃ κάποιους ὑπαξιωματικούς, τοὺς ὁποίους καὶ παρακαλεῖ νὰ ὑπογράψουν τὸ πρακτικὸ γιὰ νὰ πιστοποιηθῇ ἡ ὧρα αφίξεώς της. Ὕστερα κατευθύνθηκε πρὸς τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας γιὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς ἀγώνων, τὸν Τιμολέοντα Φιλήμονα.

Τὴν ἐπεισοδιακή αὐτή ἱστορία τῆς πρώτης γυναίκας μαραθωνοδρόμου μαρτυροῦν πολλὲς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς, ἡ «Ἀκρόπολις», τὸ «Ἄστυ», ὁ«Νέος Ἀριστοφάνης» καὶ ἡ «Messager d’ Athènes». Δυστυχῶς τὰ ἴχνη τῆς Σταματίας Ρεβίθη, χάνονται τελείως μετὰ τοὺς πρώτους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες καὶ ὁ πρωτόγνωρος ἄθλος αὐτῆς τῆς γυναίκας δὲν βρῆκε τὴν ἀπαιτούμενη ἀναγνώριση καὶ ἡ ἴδια τὴν καταξίωση. Ἡ ἐποχή δὲν εὐνοοῦσε ἀκόμη τὴν γυναικεῖα ἄθληση, πολὺ περισσότερο τὴν λαϊκὴ. Οἱ γυναίκες, καὶ μόνο τῆς «καλῆς κοινωνίας», περιορίζονταν σὲ ἀθλοπαιδιές ποὺ εἶχαν ταυτιστεῖ μὲ τὶς ἀνώτερες τάξεις, ὅπως ἡ ἀντισφαίριση καὶ τὸ γκόλφ.  mikros-romios.grΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3056502523303631110

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item