Widgets

Ο Πολιτισμός - Η Ιστορία μας: Αυτοί είμαστε!


υπό Νικολάου Μπαραμπούτη, Ιατρού Παθολόγου

Ὡς γνωστόν, ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶναι ὁ ἀρχαιότερος λαὸς τοῦ πλανήτη Γῆ. Ἔχει μίαν ἱστορικὴν διαδρομὴν 11.000 ἐτῶν, ἴσως καὶ περισσοτέρων. Τοῦτο καταδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἀναφορὰν ποὺ κάνει ὁ Αἰγύπτιος ἱερεὺς εἰς τὸν πρῶτον, μεγαλύτερον καί δικαιότερον νομοθέτην τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἱστορίας, τὸν Σόλωνα, ὁ ὁποῖος ἔζησεν ἀπὸ τὸ 640-559 Π.Χ. Ὁ Σόλων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς του εἶχεν ἐπισκεφθεῖ τὴν Αἴγυπτον καὶ εἰς αὐτὴν τὴν συνάντησιν ὁ Αἰγύπτιος ἱερεὺς τοῦ ἀπεκάλυψεν ὅτι «ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχετε μίαν ἱστορίαν 9.000 ἐτῶν, ἐνῶ ἡ δική μας εἶναι 8.000 ἐτῶν». Βέβαια ὑπάρχουν καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα πού καταδεικνύουν τοῦτο.

Ὁ Μινωϊκός πολιτισμός ἐδῶ καί 4.000 χρόνια εἶχεν πολυόροφα κτήρια μέ ἀποχευτικόν σύστημα καί πολλά ἄλλα ποικίλα πολιτιστικά στοιχεία. Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς, εἶναι ὁ λαὸς τοῦ ὁποίου ἡ συνεισφορὰ εἰς τὴν παγκόσμιον κοινότητα εἶναι μοναδική. Τοῦτο ὁμολογοῦν ὅλοι οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι ὅλων τῶν Πανεπιστημίων. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ δύο Γάλλοι καθηγηταὶ τῆς φιλοσοφίας ὁ κος Thierry Formet καὶ ὁ κος Martin Steffens οἱ ὁποῖοι δημοσιεύουν ἕνα κοινὸν κείμενον εἰς τὴν Γαλλικήν ἐφημερίδα Figaro καὶ τονίζουν τὸ χρέος 2.500 ἐτῶν ποὺ ἔχει ἡ Εὐρώπη πρὸς τὴν Ἑλλάδα

Ὁ σημερινὸς πολιτισμὸς ἔχει οἰκοδομηθεῖ καὶ εἶναι ὑπαρκτὸς ἐπὶ τῶν θεμελίων αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Ἰδιαιτέρως συγκινητική καί τούς εὐχαριστοῦμεν δ΄αὐτό εἶναι ἡ ἐργασία πού ἐδόθη εἰς τήν δημοσιότητα εἰς τάς ἀρχάς τοῦ μηνός Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2013, καθηγητῶν, μαθητριῶν καί μαθητῶν σχολείου τῆς Ἰσπανίας μέ τόν τῖτλον GRACIAS GRECIA "Σ΄ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΛΛΑΔΑ" εἰς τήν ὁποίαν εἰς ἕνα video διάρκειας ἑπτά λεπτῶν, εὐχαριστοῦν τήν Ἑλλάδα διά τήν προσφοράν της εἰς τά γράμματα, τάς τέχνας καί τόν πολιτισμόν, λέγοντας πῶς μητέρα τους εἶναι ἡ  Ἑλλάδα. Καί πράττουν τοῦτο, διά ἡθικήν συμπαράστασιν πρός τήν χώραν μας, δοθέντως ὅτι καί ἡ ἰδικήν των χώρα εὐρίσκεται εἰς δύσκολον οἰκονομικήν κατάστασιν.


Ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἐλευθερία, αἱ ἐπιστῆμαι, τὸ δίκαιον, οἱ νόμοι, οἱ ἠθικοὶ κανόνες, τὸ Θέατρον, ἡ Τραγωδία, ἡ Εὐκλείδιος Γεωμετρία εἶναι Ἑλληνικὰ ἐφευρήματα. Εἰς τὴν ὑδροστατικήν διά τήν ἄνωσιν τῶν σωμάτων ἰσχύει εἰσέτι ἡ περίφημος « ἡ ἀρχὴ τοῦ Ἀρχιμήδους», οἱ νόμοι τῶν μοχλῶν εἶναι ἐπίσης τοῦ Ἀρχιμήδους, ὁ ὁποῖος εἶπεν διά τήν δύναμιν τῶν μοχλῶν καὶ τὴν περίφημον φράσιν «δῶς μοὶ πὰ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινήσω»· δηλαδή δῶσε μου μέρος νά σταθῶ καί θά κινήσω τήν Γῆν, ἡ διατύπωσις τῆς σχέσεως τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρον, τὸ γνωστὸν 3,14 εἶναι καί αὐτό τοῦ Ἀρχιμήδους· καί τί δέν ἀνεκάλυψεν ὁ Ἀρχιμήδης; ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μοναδικός καί μεγαλύτερος ἰδιοφυϊής ὅλων τῶν ἐποχῶν· ὁ μεγάλος μαθηματικός Πυθαγόρας καί τὸ Πυθαγόρειον Θεώρημα του· ὁ Ἤρων ὁ Ἀλεξανδρεύς ὑπέρευφυϊής καί μέγας ἐφευρέτης, ὁ ὁποῖος ἐφηῦρεν τὴν μέτρησιν τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν τριγώνων καί ὄχι μόνον αὐτό·

Δημόκριτος ὁ πανεπιστήμων ἀσχολείθηκεν μέ τήν μουσικήν, τήν Γεωμετρίαν, τά μαθηματικά, τήν ἀστρονομίαν τό σύμπαν καί τούς γαλαξίες. Ἐσκέφθη τό ἀδιαίρετον τῆς ὕλης τό ἄτμητον, ἐξ οὖ καί εἰς τήν ἐπιστήμην ἔχομεν τήν ὁρολογίαν τοῦ ἀτόμου· Ὁ Ἰπποκράτης ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ θεμελιωτής τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ὁ Ἰσοκράτης, ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτωνας, ὁ Ἀριστοτέλης οἱ πρῶτοι καί μεγαλύτεροι φολόσοφοι, θεμελειωταί τῆς Εὐρωπαϊκῆς καί παγκοσμίου σκέψεως, ὁ Σοφοκλῆς, ὁ Εὐριπίδης, καί ὁ Αἰσχύλος οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ μεγαλύτεροι τραγωδοί συγγραφεῖς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ Ἀριστοφάνης ὁ μεγαλύτερος κωμικός συγγραφεύς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ Ἡρόδοτος ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πατήρ τῆς Ἰστορίας, ὁ Ὅμηρος (9ος αἰώνας Π.Χ) μὲ τὰ δύο μεγαλύτερα, μέχρι σήμερον, ποιήματα τὴν Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια·

Μέγας Ἀλέξανδρος ὁ ἀήττητος Βασιλεύς, ὁ ἐκπολιτιστής τῶν λαῶν·  ὁ Ἐρατοσθένης, ποὺ τὸ ἔτος 250 Π.Χ ἐμέτρησεν μὲ ἀκρίβειαν τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τῆς Γῆς· οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες, ποὺ ὡς ἔτος ἐνάρξεώς τους ἀναφέρεται τὸ 776 π.Χ. καὶ εἰς τούς ὁποίους ὁ νικητὴς τῶν ἀγωνισμάτων ἐλάμβανεν ὡς ἔπαθλον ἕνα ἀπλό στεφάνι ἀπὸ κλάδον ἐλαίας τὸν ἐπονομαζόμενον κότινον καταδεικνύοντας τοιουτοτρόπως τὴν ποιοτικὴν ἀνωτερότηταν τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ δημιουργοῦσεν τέτοιους ἀθλητάς, εἰς ἀντίθεσιν μὲ τοὺς νικητὰς τῶν συγχρόνων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ποὺ λαμβάνουν πλούσια δῶρα. Γνωστὸν εἶναι ὅτι ἡ τέλεσις τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἔχει θεσπισθεῖ παγκοσμίως κάθε τέσσερα χρόνια, ὅπως καὶ τότε.


Οἱ Ἕλληνες διεξήγαγαν καὶ τὰς μεγαλυτὲρας μάχας παγκοσμίως ὅλων τῶν ἐποχῶν, τόν 4ον-5ον αἰώναν Π.Χ.  Εἰς τόν Μαραθῶνα μέ στρατηγόν τόν Μιλτιάδην,  εἰς τὴν ναυμαχίαν τῆς Σαλαμῖνος μέ ναύαρχον τόν Θεμιστοκλέα, εἰς τάς Πλαταιάς μέ ἀρχηγόν τόν Παυσανίαν. Ἐὰν νικοῦσαν τότε οἱ Πέρσες, ἡ Ἑλλάς, Εὐρώπη καὶ ὁ Δυτικός πολιτισμὸς, σήμερα δὲν θὰ ὑπῆρχαν. Ἔδωσαν ἐπίσης καί ἄλλην μίαν μάχη, τήν ἐνδοξότερην ὅλων τῶν ἐποχῶν, εἰς τάς Θερμοπύλας μέ ἀρχηγόν τόν Βασιλέαν τῆς Σπάρτης Λεωνίδαν, εἰς τήν μάχην αὐτήν 1.000 Ἕλληνες ἀντιμετώπισαν ἐπί 3 ἡμέρας 100.000 Πέρσας,  ἡττήθησαν ἀπό τήν προδοσίαν τοῦ Ἐφιάλτη. Τό ἀλφάβητον μέ τό ὁποῖον γράφει καί μιλᾶ ὁ δυτικός κόσμος εἶναι Ἑλληνικόν. Τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν καί τόν Ἑλληνικόν λαόν ἐπέλεξεν ὁ Κ.Η.Ι.Χ. διά νά εἴπη:  Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὅταν ἐπῆγαν νά Τόν Ἀκούσουν οἱ Ἕλληνες. Ὁ Σεφέρης Γεώργιος, ὁ Ἐλύτης Ὀδυσσεύς, εἶναι βραβευμένοι μέ τό βραβεῖον Νόμπελ Λογοτεχνίας, ὁ Παπανικολάου Γεώργιος μέ τό γνωστόν Test Pap ἔσωσεν ἐκατομμύρια γυναίκας μέ τόν προληπτικόν ἔλεγχον τοῦ καρκίνου τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, ἡ σορπράνος Μαρία Κάλλας. Ὅλοι οἱ Πνευματικοί καί Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι τοῦ Πλανήτη Γῆ  συμφωνοῦν καί δηλώνουν πῶς ἐμεῖς εἴμεθα οἱ διάδοχοι, οἱ κληρονόμοι καί ἰδιοκτῆται αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ κόσμου.

Ὁ Βυζαντινὸς Πολιτισμὸς ποὺ διήρκησεν 1200 χρόνια καὶ εἶναι διαδεδομένος εἰς τὴν παγκόσμιον κοινότηταν, εἶναι Ἑλληνικός. Συνέβαλεν δὲ τὰ μέγιστα εἰς τὴν διάδοσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ, πέραν βεβαίως τῆς ὑπέρπροσφοράς τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ἱερομαρτύρων, τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοί εἶναι Ἕλληνες. Ἀπὸ τὴν κατάλυσιν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τοὺς Τούρκους Ὀθωμανούς, προῆλθεν ἡ ἀναγέννησις τῆς Εὐρώπης, καθὼς οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως διέφυγον εἰς αὐτὴν, καὶ κυρίως εἰς τὴν Ἰταλίαν μεταλαμπαδεύοντας τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν.

Ἡ Κωνσταντινούπολις ὡς γνωστόν ἔχει κυριευθεῖ ἀπό τούς Τούκους εἰς τάς 29/05/1453. Εἰς τήν Πόλιν ταύτην ὑπάρχει ὁ μεγαλοπρεπής Χριστιανικός Ναός τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ κτισμένος ἐπί Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ, τά ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου ἐγειναν εἰς τάς 24/12/537. Ἀπό τάς 29/05/1453 ἕως καί σήμερον ὁ Ναός δέν λειτουργεῖ Χριστιανικά, παρά τήν ἀπόφασιν τοῦ Ο.Η.Ε πού ἔχει ἀποφασίσει ὅτι τά μνημεία ἐπανέρχονται εἰς τήν πρωταίαν λειτουργίαν τους. Ἔκτοτε οἱ Τούρκοι πότε τήν κάνουν μουσεῖον καί πότε τζαμί. Αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπό τά πολιτιστικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποία οἱ Ἕλληνες ἔχουν προσφέρει εἰς τὴν παγκόσμιον κοινότητα.

Γνωστὸν εἶναι ὅτι σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τὸ Βυζάντιον ἦτο ὁ κυμματοθραύστης τῶν βαρβαρικῶν φυλῶν ποὺ ἐξέδραμον πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ οὕτως αὐτὴ ἀναπτυσσόταν ἀνενόχλητη. Ὅταν ἔπεσεν ἡ Κωνσταντινούπολις, οἱ Τούρκοι ἐπιδρομεῖς εἶχον φθάσει μέχρι τὴν Αὐστρίαν. Καὶ τότε ἡ Κωνσταντινούπολις παρέμεινεν ἀβοήθητος ἀπὸ τὴν Δύσιν, καὶ μόνη νὰ ἀντιμετωπίση τὸν Τουρκοοθωμανικὸν ἐπεκτατισμόν. Ὁ Αἰγύπτιος ἱερεύς εἶπεν καί κάτι ἄλλον εἰς τόν Σόλωνα: «ἔτι δέ τό κάλλιστον καί ἄριστον γένος ἐπ ἀνθρώποις ἐν τῇ χώρᾳ παρ΄ὑμῖν οὐκ ἴστε γεγονός, ἐξ ὧν σύ τε καί πᾶσα ἡ πόλις ἔστιν τά νῦν ὑμῶν».

ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΗΛΑ ΤΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΑΠΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΑΠΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΝ ΓΕΝΟΣ! 

xryshaygh.com

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5849270585686939903

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

SOCIAL

ΤΩΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Widget by:Blogger Tips
Pro Blogger Tricks
Instagram Επισκεφτείτε το προφίλ του EΛΛΗΝΩΝ στο Pinterest.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ KANE CLICK ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΕΓΓΡΑΦΗ".:

Delivered by FeedBurner

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ VIDEO
Recommended Post Slide Out For Blogger

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ...

Embed Calculator requires a newer version of Adobe Flash Player.

You must have the current version of the adobe flash player to use this online calculator.

item